Ochrana osobných údajov

K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo. Vaše osobné údaje nie sú ukladané v systéme. Osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou. Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali, prípadne štatistiku. Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne.


I. Prevádzkovateľ internetovej stránky www.ondrejmiskovic.sk

Meno a priezvisko: Ondrej Miškovič

II. Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je získavanie štatistík užívateľov stránky.

III. Zoznam spracúvaných osobných údajov

Kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa. Stránka nezbiera žiaden kontaktný údaj, okrem štatistických údajov o Vašom zariadení a pripojení.

IV. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu štatistiky webu.

V. Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje

VI. Podmienky spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

VII. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Návštevník webu ak má svoje údaje účelne skryté alebo neposkytuje ich, nie sú od neho vyžadované.

VIII.  Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať písomné prehlásenie, že jej údaje neboli nijako zhromažďované ani používané na tvorbu reklamy.


V Spišskej Belej, 01.10.2018